Pere Ylla

Advocat

0

PERE YLLA I SANTOS

 

Especialista en dret administratiu comú i especial, ha desenvolupat bona part del seu exercici professional en l’ambit de l’Administració púbilca. Destaca la seva experiència com a secretari-interventor dels Ajuntaments de Vila-Sacra i Vilajuïga i com a assessor jurídic extern de l’Ajuntament de Serra de Daró. Treballa extensivament en l’àmbit de planificació, gestió i disciplina urbanística: assessorament i intervenció en la redacció de projectes de plans parcials i especials urbanístics, reparcel·lacions, projectes d’urbanització, constitució de juntes de compensació i altres entitats urbanístiques col·laboradores, etc.