Concurs del Front Marítim de Roses

0
 • Redacció del projecte:
  • Maig 2011
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, doctor arquitecte
 • Col·laboradors:
  • Eduard Bonmatí, enginyer de camins, Pere Bosch, arquitecte; Oriol Texidor, arquitecte, Francesc Ramon, estudiant d’arquitectura
 • Promotor:
  • Ajuntament de Roses

Dinàmica de la platja

La propagació d’onatge al golf de Roses es refracta segons la fondària del relleu costaner. Aquesta refracció d’onatge arriba a l’espigó el qual endega la sortida al mar de la riera Ginjolers i origina una reflexió provocant un canvi brusc dels corrents en aquest punt. Aquesta reflexió provoca un gir de la línia de costa entre espigons amb un transport transversal de la sorra.

Per a corregir aquest fenomen caldria evitar la generació d’onatge causat per la reflexió d’ones en l’actual espigó.
Atès que caldria realitzar un dic submergit perpendicular a l’onatge principal que provoqués el trencament d’ona abans d’arribar a l’espigó, proposem per tal d’evitar costos innecessaris d’inversió de nou dic submergit i dragatge de sorra en reposició de platja, realitzar una platja artificial immòbil en la zona indicada de cara als corrents que s’hi generen. D’aquesta forma es consolida la sorra de la platja natural a protegir en l’actualitat i en el futur.

Soterrament de la vialitat i de l’aparcament

Es proposa l’execució del soterrament total de l’aparcament i parcial de la vialitat rodada en l’espai actualment ocupat per un aparcament públic en superfície. Per tal de garantir una correcta resistència i estanquitat d’aquest soterrani, per sota la làmina d’aigua marina, es planteja una solució de mur-pantalla perimetral de formigó armat.

Un gran passeig a dos nivells

Es planteja la organització general de l’espai del passeig com a suma de tres franges consecutives:

Un primer nivell superior adjacent a les edificacions del front marítim. Aquest espai esta alliberat parcialment del pas i l’aparcament de vehicles, que es soterra i es destinarà a activitats cíviques i d’animació ciutadana.

Un segon nivell a una cota situada a 50cm per sota de l’anterior, que tindrà un caire més paisatgístic i estarà destinat a activitats de lleure.

L’espai de platja, consolidat com a àmbit natural i complementat per un espai de nova creació de platja artificial de formigó tractat i adaptat al medi.

La projecció de la Plaça Sant Pere cap al mar

Proposem la obertura cap al mar de l’espai de la Plaça Sant Pere, un cop eliminada la barrera que suposa actualment el trànsit rodat. Es manté l’arbrat tradicional existent i es prolonga l’espai públic fins al límit de l’aigua tot creant una gran plataforma que s’assenta sobre la làmina d’aigua i com a element articulador entre les dues platges.