DIAGNOSI DEL CONJUNT ''JARDÍ DEL MAR'' A CALONGE

La comunitat de propietaris del complex residencial "Jardí del Mar" a Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà) encarrega a Fortià Arquitectes el dictamen de l'estat constructiu del conjunt.

0
 • Redacció del projecte:
  • Fortia Arquitectes
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià Rius
 • Col·laboradors:
  • Roger Soler, arquitecte tècnic; Xavier Raya, arquitecte.
 • Promotor:
  • Comunitat de propietaris"Jardí del Mar"

El conjunt residencial "Jardí del Mar" consta de tres edificis residencials plurifamiliars que configuren tot una illa de l'eixample de Sant Antoni de Calonge. La comunitat de propietaris ha encarregat un dicatemen pericial per tal de tenir una diagnosi sobre les patologies interiors que apareixen a l'interior dels habitatges. Aquestes patologies es manifesten en forma de humitats per condensació entre tancaments, humitats en empits d'obertures, en les entregues en forjats i en dintells i brancals d'obertures.

El dictamen acaba amb una identificació de les causes exteriors de les patologies així com en les deficiencies de disseny i fa unes propostes per la seva correcció.