Intervenció a les antigues Escoles de Sarrià

 • Redacció del projecte:
  • Març 2016
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, doctor arquitecte
 • Col·laboradors:
  • Adela Geli, arquitecta; Arnau Blancafort, arquitecte tècnic; Blanca Borràs, estudiant d’arquitectura; Roger Soler, arquitecte tècnic.
 • Promotor:
  • Ajuntament de Sarrià de Ter.

L'edifici és obra de l'insigne arquitecte gironí Rafael Masó (1880-1935). Les escoles de Sarrià de Ter estan ubicades al carrer Major de la població. Es tracta d'una parcel·la de proporció llarga i estreta entre mitgeres, on l’edificació queda subdividida en tres volums successius separats per patis.

El primer dels volums edificats (volum A) és de planta baixa i dues plantes pis, aquesta última enretirada de la façana a carrer. Separat per un primer pati, hi ha un altre edifici de nau única i planta baixa (volum B) amb una coberta a dues aigües amb pendent en el sentit longitudinal de la parcel·la. Finalment, l'edifici posterior (volum C) també està separat del segon edifici per un pati de dimensions similars al primer i també és de planta baixa. També disposa de coberta a dues aigües.

Compositivament, la façana presenta una organització al voltant d'un eix central de simetria, amb tres bandes verticals, dues d'estretes als extrems i una banda central ampla. Tal com és propi en l'arquitectura de Masó, la simetria no és perfecta, sinó que està desvirtuada a les bandes extremes, La banda esquerra i central presenten el seu ordre compositiu, també basat en un eix central de simetria.

Els cossos posteriors presenten indicis que podrien dur a concloure que Masó també hi va tenir alguna cosa a veure. Aquests indicis són el ràfec i la mida i disposició de les obertures i la fusteria. Sembla que hi ha un diàleg entre les façanes. Tot i així, cap dels tres edificis presenta algun element decoratiu determinant per poder atribuir-ne l'autoria a Masó.

ESTRATÈGIA D'INTERVENCIÓ

L'actuació global en l'edifici de les antigues escoles de Sarrià s'inscriu en el Pla d'Equipaments Culturals de Sarrià de Ter, elaborat segons les directrius del PECCat de la Generalitat de Catalunya per a municipis de menys de 5.000 habitants. Segons aquests estàndards, el nou equipament ha de ser un edifici modular, subjecte a les necessitats i a les possibilitats del municipi i que es pugui construir per fases. Ha de tenir uns mínims bàsics: un espai expositiu, un espai social, un espai polivalent i un mínim de 210 m2 en aules i tallers.

El Pla d'Equipaments Culturals estableix que el centre s'estructurarà en dos blocs: l'edifici de Rafael Masó i el solar annex, on si és necessari, s'ampliarà la construcció per l'espai expositiu i per la col·lecció permanent d'escultures de l'artista sarrianenca Emília Xargay, actualment al SAM de Girona.

JARDÍ

Es proposa destinar aquest espai lliure a una possible construcció d'un espai expositiu de petit pavelló per la col·lecció permanent d'obra plàstica de l'artista Emília Xargay. El propi espai del jardí seria també part de l'espai expositiu.

VOLUM C - EDIFICACIÓ POSTERIOR A JARDÍ

Es proposa la reforma de l'edificació actual per a l'ús com a aules d'assaig independent i vinculats al servei en horari alternatiu a la pròpia escola, amb accés independent per carrer del Firal. Caldrà adequar l'edifici a nivell d'instal·lacions i preveure les mesures de seguretat i evacuacions d'emergència. La superfície total d'aquest volum és de 102,55 m2. 

VOLUM B - COS INTERMIG

Aquest espai diàfan i amb noves obertures serà la sala d'audicions de l'escola, pensat també com a espai social del centre que pot acollir actes públics, presentacions i altres esdeveniments. La superfície total d'aquest volum és de 143,90 m2.

VOLUM A - COS PRINCIPAL A CARRER MAJOR DE SARRIÀ

Es destina als usos propis de l'escola de música, que s'estructuren en base a  les diferents plantes de l'edifici. La planta baixa es destinarà a espai de rebuda amb un caràcter més públic S'aprofita l'espai sota la volta principal com a espai per a exposicions temporals. Es planteja la construcció d'un nou nucli de comunicacions format per escala i ascensor annexat a la façana posterior del volum .En les plantes primera i segona es proposa la seva adequació com a aules de música i de llenguatge musical. La superfície total d'aquest volum és de 396,24 m2.

INTERVENCIÓ EN LA FAÇANA ORIGINAL

Es rehabilitarà prèviament la façana original de l'edifici de Rafael Masó, preservant i restaurant tots els elements originals.