PROJECTE DE TURISME RURAL AL MAS MARUNY (LA BISBAL D'EMPORDÀ)

El Mas Maruny és un edifici històric i patrimoni familiar rellevant al nucli rural de Sant Pol, a la Bisbal d'Empordà. La propietat vol endegar el projecte Turisme Rural al Mas Maruny, per tal de posar en valor i dinamitzar aquest patrimoni històric.

La intervenció vol posar en valor el conjunt global a l'entorn del Mas, posant en joc diferents elements en una nova relació d'usos i formes entre ells. A una escala territorial, els espais naturals i explotacions forestals de la familia, d'altra banda l'edifici històric del Mas Maruny destinat a Museu de la vida rural i finalment a partir dels nous usos i formes de les implantacions de les darreres decades, basades en l'explotació agropecuària i la industria artesanal.

L'actuació a nivell urbanístic i territorial es planteja a tres escales i en tres fases consecutives:

 

Avantprojecte del Mas Maruny i el conjunt d’edificis que el conformen.

Cal fer un document a gran escala que posi en valor les diferents peces construïdes que conformen el Mas ( Casa vella, Casa nova, garatges i porxo, ala nord-est, caseta de l’era ) i els espais exteriors vinculats ( camp del mas, era, camps agrícoles,...) .

 

Projecte Bàsic del conjunt del Mas Maruny i projecte d’activitat del Turisme rural a la finca.

Aquest document caldrà abordar-lo un cop s’hagi aprovat i consensuat amb les diferents administracions l'Avantprojecte. Caldrà posar sobre la taula la vocació futura dels diferents cossos del Mas, les unitats d’habitatge que es proposen d’acord amb la normativa sectorial.

 

Projecte Executiu de la intervenció en l’ala Nord-est per al seu ús com a Turisme rural.

-Estructura - Eficiència energètica - Tractament formal i estètic - Tractament dels espais exteriors