Reforma de galeria exterior a Girona

0
 • Inici d'obra:
  • Octubre 2004
 • Final d'obra:
  • Juny 2005
 • Redactor:
  • Josep Maria Fortià, arquitecte
 • Col·laboradors:
  • Emilio Morente, aparellador. Marta Daranas, arquitecta
 • Contractista:
  • Julián Vizcaíno
 • Promotor:
  • Roser Gispert

El projecte contemplava les obres a realitzar per a la reforma parcial d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Enderrocades cantonada amb el carrer Taquígraf Martí, al barri de Vista Alegre de Girona.

La casa pertany a diferents propietaris: la planta primera i segona són propietat de la senyora Roser Gispert, que em va encarregar aquesta reforma. La intervenció que es va proposar consistia en l’enderroc de la galeria posterior de l’edifici, afectada per esquerdes i degradació constructiva general i la seva substitució per un nou pòrtic d’estructura metàl·lica i tancament lleuger. Aquesta nova galeria conté ara la cambra de bany, ja existent abans de forma precària, i un espai annex al menjador actual.

Així doncs, la proposta de reforma ha contemplat l’enderroc del forjat actual de bigues metàl·liques i revoltons ceràmics, del cos de la cambra de bany i de la barana de balustres. S’ha desmuntat així mateix la coberta de planxa actual de la galeria. En el seu lloc s’ha aixecat un pórtic metàl·lic a base de perfils HEB i bigues soldades. Aquest pòrtic s’ha soldat a un forjat de biguetes metàl·liques i revoltons i a una coberta lleugera de formigó. Al mateix temps s’han reforçat les parets adjacents al carrer i a la finca veïna. A nivell de façana la proposta adquireix l’aspecte d’una mena de llotja amb marcs metàl·lics ,tancament lleuger de llambí de fusta i finestres correderes i barana exterior de barrots metàl·lics.

El concepte general de la intervenció descansa sobre dues idees bàsiques: la simplicitat formal, obtinguda a partir de l’ús de proporcions bàsiques, geometries elementals i línies depurades i la lleugeresa constructiva, que es busca amb l’ús de materials poc pesats (plafons lleugers, fusteria d’al·lumini, paviment d’entarimat).