Reforma del Palau-Castell de Rupià

 • Inici d'obra:
  • Setembre 2006
 • Final d'obra:
  • Juny 2007
 • Redactor:
  • Josep Maria Fortià, arquitecte (Consell Comarcal Baix Empordà)
 • Direcció facultativa:
  • Josep Maria Fortià
 • Direcció d’execució:
  • Jordi Hereu, arquitecte tècnic
 • Contractista:
  • Construccions Eduard Ribot
 • Promotor:
  • Ajuntament de Rupià

L’edifici actual del Castell de Rupià, antic palau episcopal, fou construït entre els segles XIV i XV. El mateix edifici, avui de propietat municipal, ha sofert alteracions considerables.. Les darreres obres de reforma són de l’any 1984. L’edifici va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) el 1949.

L’antic Palau-Castell de Rupià és un gran edifici de planta rectangular, amb façanes al carrer Ample i a la Plaça d’Avall. La construcció originària presenta planta baixa i pis, i es cobreix amb teulada a dues vessants, amb carener paral·lel a la façana principal.

La reforma duta a terme es va realitzar perquè l’Ajuntament de Rupià volia traslladar les dependències municipals corresponents a la planta baixa i primera a la planta noble del mateix edifici. Al mateix temps es volia adequar la planta baixa com a bar-cafè i amb dispensari mèdic a l’edifici annex. Els criteris d’actuació en l’edifici històric es poden sintetitzar en tres grans línies: operacions de cosit i sutura en diferents punts de l’edifici, materials nous i operacions constructives i una intervenció que segueixi les línies existents en l’edifici tot adequant els nous materials i sol·lucions constructives al marc arquitectònic existent.