Remodelació d'un edifici plurifamiliar a l'eixample de Girona

 • Redacció del projecte:
  • Fortià Arquitectes
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià
 • Col·laboradors:
  • Roger Soler, arquitecte tècnic; Xavier Raya, estudiant d'arquitectura.
 • Promotor:
  • Comunitat de propietaris carretera Barcelona, 51

 CONDICIONS I OBJECTIUS

Es proposa la redacció de l’estudi d’una patologia del despreniment d’un revestiment continu i d’unes fissures a la façana d’un edifici plurifamiliar a Girona.

S’ha pogut apreciar aquesta patologia a la façana i als encontres amb les baranes metàl.liques i als falsos sostres d’encadellats de fusta. S’han pogut apreciar també el despreniment d’unes cunyes a les cantonades dels diferents plans de façana. Cal dir també que s’han malmès els encontres entre la barana i el muret així com entre els nivells dels forjats i la façana marcant unes esquerdes horitzontals.

 

L’edifici es va construir el 1971 però posteriorment als anys vuitanta es va substituir l’aplacat ceràmic de façana per l’actual revestiment continu del tipus Cotegran. Tot i aquesta actuació, les esmentades deficiències a nivell constructiu segueixen produint-se.

L’objectiu global del treball serà la diagnosi de l’origen de les diferents patologies mitjançant inspecció ocular i assaigs puntuals i proposar uns solució constructiva que tingui en compte els següents aspectes

 • Diagnosi estructural i constructiva: cobertes, paraments, cels rasos,..
 • Sistema constructiu a emprar.
 • Valoració econòmica de la intervenció