Criteris, objectius i propostes per al nucli històric de Torroella de Montgrí

0
 • Redacció del projecte:
  • Fortià arquitectes
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, doctor arquitecte
 • Col·laboradors:
  • Josep Maria Fortià, doctor arquitecte; Adela Geli, arquitecta; Paula Oliver, estudiant d'arquitectura
 • Promotor:
  • Ajuntament de Torroella de Montgrí

Per tal de comprendre els trets diferencials que fan de Torroella de Montgrí un emplaçament d’especial valor històric, urbanístic i arquitectònic, s'ha analitzat la seva evolució urbana i els seus espais característics.

La necessitat de rehabilitació del nucli històricen concordança amb unes directrius des d’una visió global del conjunt, requereixen uns objectius i criteris en matèria urbanística que assegurin la coherència de les actuacions a iniciar en aquells àmbits on competeixi.

                                               

És important de contribuir a millorar les condicions de vida dels residents del nucli històric per retornar-li, d’aquesta manera, el caràcter de centre d’activitats socioeconòmiques que li correspon per la localització i pel seu valor històric.

Es proposen els següents objectius de planejament urbanístic:

- Reconnexió del nucli històric amb el territori i el teixit urbà contigu.

- Revitalització social i comercial del nucli històric.

- Rehabilitar i conservar el ric patrimoni històric.

Aquests objectius es desglossen en criteris urbanístics agrupats en les següents estratègies:

2.1 Accessibilitat: vialitat i espais lliures.

S’han identificat els recorreguts principals, reconegut les principals fites i definit la relació amb el teixit exterior del nucli antic. Es proposa un esponjament del teixit  i la creació de petites places tranquil·les per a donar qualitat a l’espai públic. El tràfic rodat és afectat en vies poc significatives en les quals passaran a ser nous passos peatonals.

Es tracta doncs, d'obrir el nucli antic a la resta de teixit urbà actuant en punts d’entrada significatius que facilitin l’accessibilitat, la dinamització dels recorreguts principals, la recuperació de l’edificació pròpia del nucli intervenint en els fronts de més valor patrimonial i la creació de nou espai públic per a la interacció veïnal i major assolellament.

2.2 Dinamització: equipaments i activitat comercial.

S’ha realitzat un estudi dels locals comercials existents juntament amb una pauta de proposta per a donar continuïtat a l’activitat comercial i aposar per una diversificació d’usos. En aquest, s’analitzen els espais qualificats d’equipament i el seu ús actual, de manera que les intervencions en l’espai públic emfatitzin la seva presència.

2.3 Edificació: habitatge i patrimoni arquitectònic.

L’estat precari de molts habitatges, l’ocupació desmesurada del sòl privat i les alçades considerables de l’edificació del nucli obliga a perseguir la millora de les condicions d’habitabilitat tant per la previsió d’operacions de rehabilitació dels propis habitatges com del seu entorn urbà.

El  nucli de Torroella està format per una gran quantitat d’edificació de construcció antiga i poc renovada, però de gran valor arquitectònic. Existeix la necessitat de crear unes condicions urbanístiques que propiciïn la rehabilitació d’habitatges l’estat actual dels quals facin encara aconsellable la seva conservació.