Estudis de Detall de Fronts patrimonials a Sant Feliu de Guíxols

0
  • Redacció del projecte:
    • Gener 2003
  • Director de l’equip redactor:
    • Josep Maria Fortià, doctor arquitecte
  • Promotor:
    • Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va assumir la protecció d’una sèrie de fronts edificats que varen configurar de forma significativa l’eixample de la ciutat del segle XIX. Entre aquests fronts amb valor de patrimoni arquitectònic hi ha els carrers Gorgoll i Santa Magdalena.

Aquests conjunts de cases són fronts de “cases d’un cos” construït a mitjans del s.XIX com a residència dels treballadors de les noves indústries que es varen implantar a la ciutat. Aquest model de casa de cos es basa en una façana que compta amb porta amb cancell i finestra a la planta baixa. A la part superior de la façana hi ha sempre un acroteri que oculta la visió de la teulada. A la planta pis hi trobem un balcó amb barana metàl·lica de forja i una finestra que sovint està tan sols marcada. El tram baix del carrer Santa Magdalena es va configurar entre 1.889 i 1905 a partir d’un plànol d’alineacions del mestre d’obres Josep Gallart, del 1.858. El 1.889 es va construir aquest conjunt de cases aparellades projectat per l'arquitecte Manuel Almeda, autor de diferents obres d’interès a les comarques gironines en aquells anys. Aquestes cases estaven vinculades a la proximitat d’edificis industrials. La tipologia implantada va ser la casa de cos de planta baixa i pis amb un amplada de uns 6 metres, destinada a residència de treballadors i sense gaires variants i això ha donat aquesta homogeneïtat a la imatge actual d’aquest tram de carrer.

L’Estudi de Detall té la voluntat de preservar les tipologies arquitectòniques del conjunt edificat i ordenar els futurs creixements del sector. El document proposa una actuació específica que es pot sintetitzar en els punts següents: es conserva l’alçada actual de les cases del front obligant els creixements de la planta segona a recular respecte la façana, no es contempla la possibilitat d’obrir portes de garatge ni de modificar les actuals obertures de façana i per a cadascuna de les finques es preveuen unes especificacions tècniques a complir, que es detallen en uns quadres adjunts.