MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ (PGM) AL NUCLI DEL PAPIOL (BAIX LLOBREGAT)

12/04/2021

Aquesta Modificació Puntual s'ha encarregat a Fortià Arquitectes per part de l'Ajuntament del Papiol per tal de fer compatible el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic amb el planejament urbanístic vigent.

El Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, arquitectònic i ambiental del Papiol va ser redactat per l'equip Fortià Arquitectes entre els anys 2018 i 2020. Aquest planejament ha de fer-se compatible amb el Pla General Metropolità (PGM) vigent actualment. Per tal d'adequar les previsions normatives sobre els aprofitaments urbanístics i els sostres edificables al Municipi, s'ha encarregat al nostre equip una modificació puntual que estudiarà un conjunt de 41 edificis del nucli urbà i es veurà com adaptar les previsions normatives per a cadascun d'ells.