PROPOSTA D'INTERVENCIÓ AL JACIMENT DEL MUJAL A CALELLA DEL MARESME

07/06/2024

Des de l'Ajuntament s'ha encarregat un Pla de posada en valor Patrimonial i Museistic d'aquest lloc arqueològic.

El jaciment del Mujal, també nomenat del Roser, és un establiment d'època romana. Les restes arqueològiques documentades corresponen a una vil·la dedicada a la producció vitivinícola i a la producció d’àmfores. Les excavacions arqueològiques que s’han dut a terme han permès identificar la pars urbana i a la pars rustica d'aquest establiment. Cronològicament el jaciment tindria el seu origen en el període ibèric ple, com demostren algunes troballes a la zona, fins a època romana alt imperial.

En el curs de la construcció d'un establiment comercial - supermercat, es va detectar la magnitud de les restes arqueològiques i a partir d'aquí es va plantejar un escenari de gestió en el qual l'Ajuntament ha esdevingut titular del sòl de la vil·la i l'empresa propietària ostenta el domini i l'ús de les plantes sobre rasant. A partir d'aquest conveni l'empresa Aldi Supermercados ha construït un edifici comercial de quatre plantes deixant la planta baixa i tot l'espai sota rasant com a àmbit del jaciment. Això ha condicionat determinades decisions a nivell estructural com ara algunes jàsseres de llargada i secció important per tal d'evitar interferir en les estructures arqueològiques. 

L'Ajuntament de Calella ha endegat una campanya d'excavacions a càrrec de l'empresa InSitu aixi com treballs de restauració, executats per l'empresa especialitzada Gamarra. En paral·lel es planteja un Full de Ruta per tal d'estudiar el destí final de tot el bé arqueològic aixi com les actuacions necessàries per a l'ús públic d'aquest important equipament cultural: Itineraris per l'interior del jaciment, senyalètica, volums de magatzem, espai pels visitants... Estem treballant en aquest projecte sota les directrius de l'empresa Quaderna i el seu director Jordi Rodó Rodà. Des de Fortià Arquitectes hem fet unes visites prèvies al jaciment i ara començarem a plantejar possibles escenaris d'actuació i dinamització d'aquest enclau, que en un futur pot complementar molt bé la vocació turística i comercial d'aquesta ciutat destacada del Maresme.