REDACCIÓ DE LA RELACIÓ DE BÉNS A PROTEGIR, PREVIA AL CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS, HISTÒRICS I AMBIENTALS DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

24/10/2023

L'Ajuntament de Barberà del Vallès ha encarregat al nostre estudi la relació de Béns a protegir en el futur Pla Especial i Catàleg del municipi.

 

L'objecte d'aquest document previ al Pla Especial és la protecció, la conservació, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni cultural de Barberà del Vallès, de tots aquells béns que mereixen una protecció i una defensa especial, de manera que puguin ésser gaudits pels seus habitants i els puguem trametre en les millors condicions a les generacions futures.

En el marc del planejament urbanístic, un Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental és un document normatiu que permet als ajuntaments protegir el patrimoni més significatiu del municipi.

A través de fitxes individualitzades identifica els conjunts i els béns patrimonials rellevants (arquitectònics, arqueològics, paleontològics, socioculturals, etnològics, naturals i ambientals o paisatgístics) i estableix el nivell de protecció al qual estan subjectes, determinant el tipus d'intervencions o actuacions possibles d'acord amb el contingut normatiu del Pla, per tal de garantir la preservació dels valors i de les formes tradicionals d'ocupació humana del sòl.

L'equip redactor dirigit per Pep Fortià, arquitecte, està composat també per Rosa Maria Gil, historiadora; Xavier Busquets, arquitecte; Pere Ylla, advocat; Joan Solà, geòleg; i Carme Calafat, ambientològa.